LP 1/8th South Fork Kush sample 3.5g

LP 1/8th South Fork Kush sample 3.5g