Honeyleaf - Hybrid (Smalls) 1/4 oz

Hybrid

THC: 14.87 %

Honeyleaf - Hybrid (Smalls) 1/4 oz

Hybrid

THC: 14.87 %