Chem i95

Sativa

Chem i95

Sativa

Sativa/ Hybrid 27.3% THC

Elements Boulder

Hours today: 10 AM - 8 PM

Pickup Location

1534 55th Street, Boulder, CO 80303