C & C

Hybrid

THC: 27.00 %

C & C

Hybrid

THC: 27.00 %

Shambhala

5.0 ★

Pickup Location

2441 Mission Street, San Francisco, CA 94110