Henny & Honey 1.7g - Kurupt/AMA

0.0
THC: 27.650%CBD: 0.070%

Henny & Honey 1.7g - Kurupt/AMA

0.0
THC: 27.650%CBD: 0.070%

b-caryophyllene: 4.18 b-myrcene: 1.85 Limonene: 1.66

THC: 27.65%

price: $0